Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Lưu Ý Trước Khi Mở Công Ty

Lưu Ý Trước Khi Mở Công Ty
Lưu ý trước khi mở công ty
 • Chức danh:
 • Tên doanh nghiệp:
 • Địa chỉ doanh nghiệp:
 • Ngành nghề:
 • Về vốn điều lệ - vốn pháp định:
 • Tên địa chỉ chi nhánh – văn phòng đại diện:
 • Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp:

Để việc mở công ty thuận lợi, tránh mất nhiều thời gian, Làm Việc Thông Minh xin gởi đến Quý Doanh nghiệp những vấn đề cần lưu ý trước khi mở cty như sau:

1 Về chức danh

Chức danh của đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, có thể là:

 • Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch công ty (công ty TNHH một thành viên);
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên); Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần).

Thực tế, một cá nhân có thể kiêm nhiệm hai chức danh trên nhưng trong điều lệ khi mở doanh nghiệp chỉ nêu 1 trong 2.

2 Về tên doanh nghiệp

Tên của doanh nghiệp phải bảo đảm theo quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 - Luật Doanh nghiệp năm 2005 cô thể như sau:

 • Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây:
  • Loại hình doanh nghiệp
   Tên riêng.
 • Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 • Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 32, 33 và 34 của Luật này, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận Tên dự kiến của doanh nghiệp khi đăng ký mở dn.

3 Về địa chỉ doanh nghiệp

Căn cứ Điều 35 Luật Doanh nghiệp thì địa chỉ doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố hoặc tên xóm, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường nộp kèm theo hồ sơ đăng ký mở công ty.

4 Ngành nghề đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp cần tham khảo ngành nghề và mã ngành trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng chính phủ để ghi vào hồ sơ đăng ký mở doanh nghiệp.

Để biết được chi tiết các ngành nghề theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg, Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm Quyết định 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý: Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg và Quyết định 337/2007/QĐ-BKH chỉ quy định chung những lĩnh vực được kinh doanh, không quy định chi tiết các công đoạn của quá trình sản xuất hoặc các loại hàng hóa có thể.

5 Về vốn điều lệ - vốn pháp định

 • Vốn điều lệ: là tổng số vốn đăng ký của tất cả các thành viên cùng đóng góp. Vốn có thể là hiện kim (tiền Việt Nam, vàng hoặc ngoại tệ đã được qui đổi sang tiền Việt Nam), tài sản khác. Nếu có tài sản khác thì phải kèm theo bảng kê khai từng loại tài sản khác, giá trị còn lại. Tham khảo tại vốn điều lệ - vốn pháp định
 • Vốn pháp định: nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành phải đảm bảo vốn theo qui định thì phải ghi rõ vốn pháp định của ngành nghề đó và phải có xác nhận của ngân hàng thương mại về việc doanh nghiệp đã có đủ số vốn trên. (Tham khảo danh mục ngành yêu cầu có vốn pháp định). Tham khảo tại vốn điều lệ - vốn pháp định.

6 Về lựa chọn loại hình

Khi đăng ký mở công ty cần phải biết rằng mỗi loại hình đều có những ưu nhược điểm riêng.


LOẠI HÌNHƯU ĐIỂMHẠN CHẾ
Doanh nghiệp Tư nhân Một chủ đầu tư, thuận lợi trong 
việc quyết định các vấn đề của
Doanh nghiệp.
Không có tư cách pháp nhân
Chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản 
của Chủ Doanh nghiệp. 

Công ty TNHH Nhiều thành viên cùng tham gia
góp vốn, cùng kinh doanh. 

Có tư cách pháp nhân.
Chịu trách trách nhiệm hữu hạn về tài
sản theo tỷ lệ vốn góp.
Khả năng huy động vốn từ công 
chúng bằng hình thức đầu tư trực 
tiếp không có.
 
Công ty Cổ phần Nhiều thành viên cùng tham gia
góp vốn, cùng kinh doanh.

Có tư cách pháp nhân.
Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản
theo tỉ lệ vốn góp.
 
Các cổ đông sáng lập có thể mất
quyền kiểm soát công ty. 
Khả năng huy động vốn từ công
chúng bằng hình thức đầu tư trực
tiếp thuận lợi, công chúng có thể
dễ dàng tham gia vào công ty
bằng hình thức mua cổ phiếu của
Công ty (tính chất mở của Công ty).

Công ty Hợp danh Nhiều thành viên cùng tham gia góp
vốn, cùng kinh doanh
.
Các thành viên hợp danh có thể hoạt
động nhân danh công ty.
 
Công ty hoạt động dựa trên uy tín
của các thành viên.
 
Các thành viên cùng liên đới chịu
trách nhiệm vô hạn về tài sản liên
quan đến các hoạt động của Công ty.


Việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước khi bắt đầu mở cty là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Về cơ bản, những sự khác biệt tạo ra bởi loại hình doanh nghiệp là:

 • Uy tín doanh nghiệp do thói quen tiêu dùng;
 • Khả năng huy động vốn;
 • Rủi ro đầu tư;
 • Tính phức tạp của thủ tục và các chi phí thành lập doanh nghiệp;
 • Tổ chức quản lý doanh nghiệp.

7 Nghĩa vụ của Doanh nghiệp

 • Hoạt động theo đúng ngành nghề đã đăng ký khi mở doanh nghiệp và điều kiện giấy phép kinh doanh (nếu có)
 • Lập sổ sách kế toán, sổ đăng ký góp vốn của các thành viên;
 • Chấp hành tốt chế độ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cho Phòng Đăng ký kinh doanh; cơ quan thuế và cơ quan thống kê. Doanh nghiệp báo cáo định kỳ hàng tháng vào ngày 15 của tháng; hàng quý vào ngày 15 của tháng đầu tiên quý tiếp theo; hàng năm vào ngày 15 của tháng đầu tiên năm tiếp theo. Hàng năm, doanh nghiệp phải báo cáo tài chánh (gồm bảng cân đối kế toán và bảng quyết toán tài chính), trong thời hạn 30 ngày (đối với DNTN và Công ty hợp danh) và 90 ngày (đối với Công ty TNHH và Công ty CP) kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp phải.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật khi đăng ký mở dn.


   
Lưu Ý Trước Khi Mở Công TyRating: 8 / 103717
8 103717