Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Quyết Toán Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (Thuế TTĐB)

Quyết Toán Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (Thuế TTĐB)
Quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB.
 • Thời điểm nộp quyết toán không quá 45 ngày kể từ ngày 31 tháng 12 năm quyết toán thuế.
 • Khi quyết toán thuế căn cứ vào doanh thu bán hàng thực tế của các chi nhánh, cơ sở phụ thuộc tại nơi sản xuất, kinh doanh.

1 Đối tượng kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, gia công hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiên thụ đặc biệt, kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế TTĐB, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước
  • Trường hợp doanh nghiệp sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho tooàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp
  • Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơm vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế TTĐB nhưng khi gửi bảng kê cho người nộp thuế thì đồng thời gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi.
  • Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khia thuế TTĐB với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

2 Khai thuế TTĐB là loại thuế khai theo tháng:

  • Đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.
  • Thời hạn chậm nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo

   
Quyết Toán Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (Thuế TTĐB)Rating: 8 / 101785
8 101785